اداره کارگزینی هیات علمی

اداره کارگزینی هیات علمی 

امورحق جذب اعضای محترم هیات علمی و سنوات وترفیع اعضای محترم هیات علمی

صدورگواهی های کسر اقساط وحقوقی وضمانت جهت بانکها وموسسات دیگر

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی ازمربی به استادیار،دانشیار و استاد

مکاتبات وتهیه وتنظیم لیست وامهای مختلف اعضای هیات علمی( ضروری ، خرید یا رهن مسکن و ... وامتیازبندی جهت طرح درکمیسیون وام دانشگاه)

مکاتبات مربوط به اخذمدارک تحصیلی ودانشنامه ها وتاییدیه تحصیلی وریزنمرات اعضای محترم هیات علمی

صدورگواهیهای تدریس واشتغال جهت مبادی خارجی حق التدریسها واعضای هیات علمی ( ازقبیل دارالترجمه و
سفارتخانه ها ووزارتخانه ها) و ترجمه مدارک تحصیلی

تشکیل قرارداد ها و تشکیل پرونده بورسیه های داخلی و خارج از کشور و کارهای مربوط به مشمولین طرح خدمت سربازی ومعرفی آنها به دفاتر اسناد رسمی  - صدور انو اع احکام حقوقی                                                                   

انجام کارهای مربوط به پرونده و قراردادهای استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور

پیگیری مرخصی وحضور وگزارش حقوقی و محاسبه اضافه کار و کارت ساعت اساتید و ارسال به امور مالی

پیگیری برخی از کارهای مربوط به تکمیل پرونده تخلفات انتظامی بعضی از اعضای هیات علمی

صدور گواهی جهت دریافت وضعیت تحصیلی و گواهی امتحان جامع بورسیه ها

و همچنین تنظیم قراردادهای اعضای هیات علمی و مدعوو تشکیل پرونده برای اساتید مدعو  تنظیم گزارش های اساتید حق التدریس وتنظیم لیست بیمه و ارسال به امور مالی ، تنظیم گواهی حقوقی اساتید جهت ارگانهای مختلف وسایر امور مربوطه به اعضا هیات علمی...

و در نهایت در بخش بایگانی این اداره رفع نقص و تشکیل پرونده جهت اعضای هیات علمی و مدرسین حق التدریس

وتکمیل فرم های  ماموریت ، نقل وانتقال ، وام ، ترفیعات و...

تهیه و ثبت گواهی اشتغال وگواهی تدریس

ارایه خدمات مستمر جهت تاسیس رشته ، تصویب دانشکده ، مراکز دانشگاهی تابعه و غیره ( تکمیل مدارک و مستندات)

تکمیل فرم های آمار واطلاعات و همکاری جهت به روز نمودن اطلاعات