بایگانی آموزش

بایگانی آموزش 

تشکیل پرونده وتکمیل فایل دانشجویان جدید الورود در هنگام ثبت نام و انجام سایر موارد مربوطه در طول تحصیل و هماهنگی لازم و ارسال پرونده و مدارک مورد نیاز به دانشکده ها و در صورت نیاز به نقل و انتقالات و یا ارسال نامه تاییدیه فارغ التحصیلی – اخراجی- انصرافی به جمعداری اموال و... طبقه بندی و بایگانی مدارک پایه دانشجویان در گاوصندوق مربوطه و قراردادن نامه های ارسالی  از دانشکده هاو معاونت ها در پرونده دانشجویان( برگه های حذف واضافه- فرم های تحویل مدرک موقت و دانشنامه  چک لیست و مدارک مربوط به صدور دانشنامه و گواهی موقت فارغ التحصیلان – درخواست های تایید یه و ریزنمرات - معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول- مدارک مربوط پروپوزال و دفاع دانشجویان ارسالی از معاونت پژوهش- مکاتبات مالی مربوط به دانشجویان – سوابق صدور تهیه مدرک و ریزنمرات فارغ التحصیلان) و بایگانی و تحویل تصویر سوابق کمیسیون ها – شوراها – نامه های ارسالی از سازمان  و منطقه به دانشجو و ... بایگانی و نگهداری کلیه اسناد مربوط به دانشجویان از شروع تا پایان تحصیل و حتی بعد از آن