معرفی معاون

 

معاون آموزشی

دکتــر عبداله رحیمی         مرتبه علمی :استادیار

 

- سوابق آموزشی

لیسانس: 

 فوق لیسانس: 

دکترای تخصصی: 

 

نشانی الکترونیکی: