معرفی معاون

 

سرپرست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتــر حسین مظاهری     دکتری مهندسی شیمی