اداره امتحانات و ثبت نمرات

اداره امتحانات و ثبت نمرات 

بخش امتحانات 

نگارش برنامه امتحانات عمومی و پایه - برنامه ریزی و هماهنگی جهت ثبت تاریخ و محل امتحان - برگزاری امتحانات با همکاری کارکنان سایر قسمتهای دانشگاه در هر نیمسال و همچنین جمع آوری تخلفات صورت گرفته در امتحانات و ارسال به کمیته انضباطی(امور دانشجویی) برگزاری کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری - معادلسازی دروس برای دانشجویان جدید الورود در مقاطع مختلف.

بخش ثبت نمرات 

پس از شروع امتحانات هرنیمسال تحصیلی، اساتید موظف هستند هرچه سریعتر نسبت به ثبت نمرات خود در فضای مجازی (اینترنت) اقدام نموده و لیست نمرات خود را از طریق دانشکده مربوطه به اداره ثبت نمرات تحویل دهند. و در این اداره ابتدا حصول اطمنیان درخصوص عدم وجود مغایرت در درج نمره، و 100% یکسان بودن نمرات دستنویس، انجام گرفته تا نمرات به کارنامه دانشجویان منتقل گردد.  ثبت نمرات معرفی به استاد، ماده های 47 و 14 (جبرانی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) پروژه، کارآموزی، جلسه بحث و همچنین ثبت آراء کمیته انضباطی وثبت نمرات تشویقی قرآن دانشجویان و ... از جمله امور مهم این اداره می باشد. و خوب است بدانید که درسالهای اولیه تأسیس دانشگاه آزاد واحد اراک بایگانی نمرات براساس رشته و گروه آموزشی انجام می شده است اما از سال 1386 به جهت تسریع در کار و رفاه حال دانشجویان بایگانی لیست نمرات براساس سورت شماره مشخصه و نمرات موردی براساس تاریخ ثبت نمره کاملاً مکانیزه وبه صورت کتابهای صحافی شده بایگانی و نگهداری می گردد.