کارشناسی

 
ردیف عنوان رشته نحوه پذیرش  دانشکده 
1 21301-حسابداری بدون آزمون مدیریت 
2 21207-مدیریت بازرگانی بدون آزمون مدیریت 
3 21230-مدیریت امور بانکی بدون آزمون مدیریت 
4 21245-مدیریت مالی بدون آزمون مدیریت 
5 21209-مدیریت بیمه بدون آزمون مدیریت 
6 20915-اقتصاد بدون آزمون مدیریت 
7 21211-مدیریت صنعتی بدون آزمون مدیریت 
8 41054-مهندسی کامپیوتر بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
9 40201-مهندسی شیمی بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
10 40401-مهندسی عمران بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
11 40310-مهندسی صنایع بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
12 40675-مهندسی مکانیک بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
13 40119-مهندسی برق بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
14 50203-گیاه پزشکی بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
15 50422-علوم و مهندسی صنایع غذایی بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
16 50101-علوم دامی بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
17 50668-علوم و مهندسی محیط زیست بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
18 50169-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
19 60145-طراحی پارچه بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
20 50187-مهندسی طبیعت بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
21 50323-مهندسی فضای سبز بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
22 40374-مهندسی نقشه برداری بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
23 40720-مهندسی مواد و متالورژی بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
24 40837-مهندسی نساجی بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
25 60205-مهندسی شهرسازی بدون آزمون فنی مهندسی و کشاورزی 
26 10601-علوم آزمایشگاهی با آزمون  علوم پزشکی 
27 10401-پرستاری با آزمون  علوم پزشکی 
28 10703-بهداشت عمومی با آزمون  علوم پزشکی 
29 10402-مامایی با آزمون  علوم پزشکی 
30 30507-میکروبیولوژی با آزمون  علوم پایه 
31 30578-زیست فناوری بدون آزمون علوم پایه 
32 30343-شیمی کاربردی بدون آزمون علوم پایه 
33 30349-شیمی محض بدون آزمون علوم پایه 
34 30599-زیست شناسی گیاهی بدون آزمون علوم پایه 
35 41018-علوم کامپیوتر بدون آزمون علوم پایه 
36 30201-فیزیک بدون آزمون علوم پایه 
37 20803-حقوق بدون آزمون علوم انسانی 
38 20706-روانشناسی بدون آزمون علوم انسانی 
39 21475-علوم ورزشی بدون آزمون علوم انسانی 
40 60202-مهندسی معماری بدون آزمون علوم انسانی 
41 20612-علوم تربیتی بدون آزمون علوم انسانی 
42 20311-زبان وادبیات انگلیسی بدون آزمون علوم انسانی 
43 60301-سینما- کارگردانی بدون آزمون علوم انسانی 
44 20511-مددکاری اجتماعی بدون آزمون علوم انسانی 
45 60187-بازیگری بدون آزمون علوم انسانی 
46 60111-نقاشی بدون آزمون علوم انسانی 
47 21602-مشاوره بدون آزمون علوم انسانی 
48 20813-علوم قضایی بدون آزمون علوم انسانی 
49 20101-زبان وادبیات فارسی بدون آزمون علوم انسانی 
50 60321-ادبیات نمایشی بدون آزمون علوم انسانی 
51 20531-روابط عمومی بدون آزمون علوم انسانی 
52 20328-زبان فرانسه - ادبی بدون آزمون علوم انسانی 
53 20329-زبان فرانسه - مترجمی بدون آزمون علوم انسانی 
54 20429-علوم قرآن و حدیث بدون آزمون علوم انسانی 
55 20505-جامعه شناسی بدون آزمون علوم انسانی 
56 20573-برنامه ریزی اجتماعی و تعاون بدون آزمون علوم انسانی 
57 20315-مترجمی زبان انگلیسی بدون آزمون علوم انسانی