کارشناسی ارشد

 
ردیف عنوان رشته دانشکده 
1 20101-زبان وادبیات فارسی علوم انسانی
2 20311-زبان وادبیات انگلیسی علوم انسانی
3 20312-آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی
4 20321-زبان و ادبیات فرانسه علوم انسانی
5 20449-علوم قرآن و حدیث علوم انسانی
6 20454-فقه و مبانی حقوق اسلامی علوم انسانی
7 20505-جامعه شناسی علوم انسانی
8 20510-مردم شناسی علوم انسانی
9 20544-مطالعات فرهنگی و رسانه علوم انسانی
10 20619-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی علوم انسانی
11 20731-روان شناسی تربیتی علوم انسانی
12 20739-روان شناسی عمومی علوم انسانی
13 20805-حقوق جزا و جرم شناسی علوم انسانی
14 20807-حقوق خصوصی علوم انسانی
15 20808-حقوق عمومی علوم انسانی
16 21170-تبلیغ و ارتباطات فرهنگی علوم انسانی
17 21443-مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی علوم انسانی
18 21609-مشاوره ـ مشاوره مدرسه علوم انسانی
19 21611-مشاوره - مشاوره خانواده علوم انسانی
20 30115-ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی علوم پایه
21 30235-نانوفیزیک علوم پایه
22 30310-شیمی -شیمی کاربردی علوم پایه
23 30311-شیمی -شیمی تجزیه علوم پایه
24 30115-ریاضی کاربردی ـ  بهینه سازی علوم پایه
25 30493-میکروبیولوژی - میکروب های بیماری زا علوم پایه
26 30528-بیوشیمی علوم پایه
27 30586-زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم پایه
28 30338-شیمی - شیمی دارویی علوم پایه
29 30806-آمار - آمار اجتماعی و اقتصادی علوم پایه 
30 20733-روان شناسی بالینی علوم پزشکی
31 40025-مهندسی شیمی - فرآوری و انتقال گاز فنی مهندسی و کشاورزی
32 40055-مهندسی برق- سیستم های قدرت فنی مهندسی و کشاورزی
33 40083-مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی فنی مهندسی و کشاورزی
34 40085-مهندسی برق - افزاره های میکرو و نانوالکترونیک فنی مهندسی و کشاورزی
35 40198-مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک فنی مهندسی و کشاورزی
36 40348-مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی فنی مهندسی و کشاورزی
37 40349-مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری فنی مهندسی و کشاورزی
38 40389-مهندسی عمران - مدیریت ساخت فنی مهندسی و کشاورزی
39 40444-مهندسی عمران- ژئوتکنیک فنی مهندسی و کشاورزی
40 40471-مهندسی عمران - سازه فنی مهندسی و کشاورزی
41 40664-مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی فنی مهندسی و کشاورزی
42 40669-مهندسی مکانیک - ساخت و تولید فنی مهندسی و کشاورزی
43 40671-مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی فنی مهندسی و کشاورزی
44 41002-مهندسی کامپیوتر- نرم افزار فنی مهندسی و کشاورزی
45 41057-مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری فنی مهندسی و کشاورزی
46 50118-علوم دامی - تغذیه دام فنی مهندسی و کشاورزی
47 50607-بیماری شناسی گیاهی فنی مهندسی و کشاورزی
48 50647-مدیریت و کنترل بیابان فنی مهندسی و کشاورزی
49 50660-علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی های محیط زیست فنی مهندسی و کشاورزی
50 50669-اگروتکنولوژی - علوم علف های هرز فنی مهندسی و کشاورزی
51 50670-اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی فنی مهندسی و کشاورزی
52 60202-مهندسی معماری فنی مهندسی و کشاورزی
53 60216-برنامه ریزی شهری فنی مهندسی و کشاورزی
54 50185-ژنتیک و به نژادی گیاهی فنی مهندسی و کشاورزی
55 50209-حشره شناسی کشاورزی فنی مهندسی و کشاورزی
56 50659-علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین فنی مهندسی و کشاورزی
57 20956-علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک مدیریت
58 20957-علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی مدیریت
59 20958-علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مدیریت
60 21042-مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی مدیریت
61 21046-مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی مدیریت
62 21049-مدیریت صنعتی - تولید و عملیات مدیریت
63 21050-مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی مدیریت
64 21051-مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی مدیریت
65 21061-مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه مدیریت
66 21062-مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی مدیریت
67 21069-مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامین مدیریت
68 21245-مدیریت مالی مدیریت
69 21254-مدیریت بازرگانی- بازاریابی مدیریت
70 21255-مدیریت دولتی-مدیریت تحول مدیریت
71 21256-مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی مدیریت
72 21301-حسابداری مدیریت
73 21335-مدیریت کسب و کار - مالی مدیریت
74 21338-مدیریت کسب و کار - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مدیریت
75 21340-مدیریت کسب و کار - استراتژی مدیریت