دکتری تخصصی

 
ردیف عنوان رشته دانشکده 
1 20101-زبان وادبیات فارسی علوم انسانی 
2 20110-زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غنایی علوم انسانی 
3 20311-زبان وادبیات انگلیسی علوم انسانی 
4 20565-جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادی و توسعه علوم انسانی 
5 20603-برنامه ریزی درسی علوم انسانی 
6 20628-فلسفه تعلیم و تربیت علوم انسانی 
7 20731-روان شناسی تربیتی علوم انسانی 
8 20735-روان شناسی علوم انسانی 
9 21602-مشاوره علوم انسانی 
10 20807-حقوق خصوصی علوم انسانی 
11 20930-علوم اقتصادی - اقتصاد مالی مدیریت 
12 20939-علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی مدیریت 
13 21278-مدیریت صنعتی - مالی مدیریت 
14 21323-مالی - مهندسی مالی مدیریت 
15 30106-ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات علوم پایه 
16 30115-ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی علوم پایه 
17 علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی - 30141 علوم پایه 
18 30311-شیمی -شیمی تجزیه علوم پایه 
19 30313-شیمی -شیمی فیزیک علوم پایه 
20 30312-شیمی -شیمی معدنی علوم پایه 
21 30314-شیمی -شیمی آلی علوم پایه 
22 30343-شیمی کاربردی علوم پایه 
23 30507-میکروبیولوژی علوم پایه 
24 40084-مهندسی برق - مخابرات سیستم فنی مهندسی و کشاورزی
25 40084-مهندسی برق - مخابرات میدان و موج  فنی مهندسی و کشاورزی
26 40101-مهندسی برق- الکترونیک فنی مهندسی و کشاورزی
27 40123-مهندسی برق ـ قدرت فنی مهندسی و کشاورزی
28 40201-مهندسی شیمی فنی مهندسی و کشاورزی
29 40359-مهندسی عمران - مدیریت منابع آب فنی مهندسی و کشاورزی
30 40389-مهندسی عمران - مدیریت ساخت فنی مهندسی و کشاورزی
31 40444-مهندسی عمران- ژئوتکنیک فنی مهندسی و کشاورزی
32 40471-مهندسی عمران - سازه فنی مهندسی و کشاورزی
33 40664-مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی فنی مهندسی و کشاورزی
34 40790-مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات فنی مهندسی و کشاورزی
35 41002-مهندسی کامپیوتر- نرم افزار فنی مهندسی و کشاورزی
36 41057-مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری فنی مهندسی و کشاورزی
37 50118-علوم دامی - تغذیه دام فنی مهندسی و کشاورزی
38 50209-حشره شناسی کشاورزی فنی مهندسی و کشاورزی
39 50389-مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر فنی مهندسی و کشاورزی
40 50474-علوم و مهندسی مرتع فنی مهندسی و کشاورزی
41 50670-اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی فنی مهندسی و کشاورزی
42 60206-معماری فنی مهندسی و کشاورزی
43 50668-علوم و مهندسی محیط زیست فنی مهندسی و کشاورزی
44 50191-علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی فنی مهندسی و کشاورزی