اداره برنامه ریزی

 اداره برنامه ریزی

 

اداره برنامه ریزی نظارت و  هماهنگی بخش های مختلف آموزشی دانشگاه را عهده دار می باشد از جمله اهداف اساسی وخدمات عمده این بخش شامل برگزاری کلاسهای آموزشی دانشگاه مطابق مقررات و آیین نامه آموزشی و نظارت برنحوه  عملکرد مسئولین برنامه ریزی دانشکده ها و دفاتر هماهنگی و تدریس کلیه مدرسین دانشگاه می باشد.

ثبت سرفصل دورس ، رشته های آموزشی مختلف دانشگاه درکلیه مقاطع تحصیلی مطابق آخرین مصوبات .

و محصولات نهایی ارائه این خدمات ایجاد نظم و برنامه ریزی در بخش آموزش دانشگاه می باشد