برنامه امتحانی دروس عمومی و پایه تابستان ۱۳۹۸

روز

ساعت

اول

۱۰/۳۰ - ۸/۳۰

دوم

۱۱-۱۳

سوم

۱۴-۱۶

اول

۹۸/06/03

آشنایی با قرآن کریم

فارسی عمومی

 

فارسی پیش دانشگاهی

 

دوم

۹۸/06/04

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

آشنایی با دفاع مقدس

آیین زندگی

 

تفسیر موضوعی قرآن

انقلاب اسلامی ایران

 

سوم

۹۸/06/05

ریاضی 1

محاسبات عددی

روش های محاسبات عددی

زبان عمومی

ریاضی2

ریاضی پیش دانشگاهی

 

آمار و احتمالات مهندسی

زبان پیش دانشگاهی

معادلات دیفرانسیل

 

چهارم

۹۸/06/06

اندیشه اسلامی 2

فیزیک 2

فیزیک پیش دانشگاهی

دانش خانواده و جمعیت

 

فیزیک 1

وصیت نامه حضرت امام (ره)

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام

 

 

                                                                                                                                                                 

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه