تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

 

ثبت نام              ۹۷/11/۰۶             لغایت                 ۹۷/11/۱۱   به صورت اینترنتی

حذف و اضافه    ۹۷/11/۲7              لغایت                   02 /۹۷/۱۲ به صورت اینترنتی     

مقطع

ورودی

زمان ثبت نام

زمان حذف و اضافه

دکتری

 بهمن93 ، 94 ، 95 ، 96،97

۹۷/11/۰۶  لغایت    ۹۷/11/۱۱

۹۷/11/۲۸  لغایت  02 /۹۷/۱۲

کارشناسی ارشد

95 ، 96

۹۷/11/۰۷ لغایت ۹۷/11/۰۹

۹۷/11/۲۸ لغایت ۹۷/11/۳۰

97

۹۷/11/۱۰ لغایت ۹۷/11/۱۱

۹۷/12/۰۱ لغایت ۹۷/12/۰۲

کارشناسی

93 ، 94 ، 95

۹۷/11/۰7 لغایت ۹۷/11/۰۹

۹۷/11/۲7  لغایت ۹۷/11/۲۹ 

96 ، 97

۹۷/11/۱۰ لغایت ۹۷/11/۱۱

۹۷/11/۳۰ لغایت  02 /۹۷/۱۲

کارشناسی ناپیوسته

95 ، 96 ، 97

۹۷/11/۰۶ لغایت ۹۷/11/۱۱

۹۷/11/۲۸ لغایت  02 /۹۷/۱۲

کاردانی

95 ، 96 ، 97

۹۷/11/۰۶ لغایت ۹۷/11/۱۱

۹۷/11/۲۸ لغایت  02 /۹۷/۱۲

شروع کلاسها                       ۹۷/11/۱۳        پایان کلاسها                 ۹۸/03/۲۳

تاریخ امتحان کتبی و شفاهی آزمون جامع 25 و 26 اردیبهشت نود و هشت

امتحانات پایان نیمسال                ۹۸/03/۲۵ لغایت               ۹۸/04/۰۶