تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

 

ثبت نام              06/11/97             لغایت                 11/11/97   به صورت اینترنتی

حذف و اضافه    27/11/97              لغایت                   02 /12/97 به صورت اینترنتی     

مقطع

ورودی

زمان ثبت نام

زمان حذف و اضافه

دکتری

 بهمن93 ، 94 ، 95 ، 96،97

06/11/97 لغایت 11/11/97

28/11/97 لغایت 02/12/97

کارشناسی ارشد

95 ، 96

07/11/97 لغایت 09/11/97

28/11/97 لغایت 30/11/97

97

10/11/97 لغایت 11/11/97

01/12/97 لغایت 02/12/97

کارشناسی

93 ، 94 ، 95

07/11/97 لغایت 09/11/97

27/11/97 لغایت 29/11/97

96 ، 97

10/11/97 لغایت 11/11/97

30/11/97 لغایت 02/12/97

کارشناسی ناپیوسته

95 ، 96 ، 97

06/11/97 لغایت 11/11/97

28/11/97 لغایت 02/12/97

کاردانی

95 ، 96 ، 97

06/11/97 لغایت 11/11/97

28/11/97 لغایت 02/12/97

شروع کلاسها                       13/11/97        پایان کلاسها                 23/03/98

تاریخ امتحان کتبی و شفاهی آزمون جامع 25 و 26 اردیبهشت نود و هشت

امتحانات پایان نیمسال                25/03/98  لغایت               06/04/98