معاونت آموزشی

معاون آموزشی

                                معا ونت محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

http://education.iau-arak.ac.ir/Images/Content/pir.png

                              

دکتــر ذبیح پیـــرانی

مرتبه علمی :استادیار پایه 13

نشانی الکترونیکی: z-pirani@iau-arak.ac.ir