تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶ 

  ثبت نام              ۹۶/۰۶/۱۲                 لغایت             ۹۶/۰۶/۲۲   به صورت اینترنتی

 

حذف و اضافه          ۹۶/۰۷/۱۰            لغایت        ۹۶/۰۷/۱۳        به صورت اینترنتی     

مقطع

ورودی

زمان ثبت نام

زمان حذف و اضافه

دکتری

۹۱، ۹۲، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵

۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۹۶/۰۶/۲۲

 ۹۶/۰۷/۱۰ لغایت ۹۶/۰۷/۱۳ 

کارشناسی ارشد

۹۳بهمن ،۹۴

۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۹۶/۰۶/۱۷

 ۹۶/۰۷/۱۰ لغایت ۹۶/۰۷/۱۱ 

۹۵

۹۶/۰۶/۱۸ لغایت ۹۶/۰۶/۲۲

 ۹۶/۰۷/۱۲ لغایت ۹۶/۰۷/۱۳ 

کارشناسی

بهمن ۹۰، ۹۳،۹۲،۹۱

۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۹۶/۰۶/۱۶

 ۹۶/۰۷/۱۰ لغایت ۹۶/۰۷/۱۱ 

۹۵،۹۴

۹۶/۰۶/۱۷ لغایت ۹۶/۰۶/۲۲

 ۹۶/۰۷/۱۲ لغایت ۹۶/۰۷/۱۳ 

کارشناسی ناپیوسته

۹۳ بهمن ،۹۴ ،۹۵

۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۹۶/۰۶/۲۲

 ۹۶/۰۷/۱۰ لغایت ۹۶/۰۷/۱۳ 

کاردانی

۹۳ بهمن ،۹۴ ،۹۵

۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۹۶/۰۶/۲۲

 ۹۶/۰۷/۱۲ لغایت ۹۶/۰۷/۱۳ 

 

شروع کلاسها        ۹۶/۰۶/۲۵      پایان کلاسها       ۹۶/۱۰/۱۴

امتحانات پایان نیمسال         ۹۶/۱۰/۱۶  لغایت         ۹۶/۱۰/۲۸    

این تقویم بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی تنظیم گردیده و از طرف واحد های دانشگاهی لازم الاجراست.          

                                                                                                                                              حوزه معاونت آموزشی