اداره کل امور آموزشی

اداره کل امور آموزشی

در این بخش تنظیم انواع فرمهای مربوط به درخواست های دانشجویان از جمله : 

صدور انواع گواهی (تعداد واحد)  دفاع از پایان نامه (دانشجویان ارشد)  معدل ترمی –  رتبه ممتازی – اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سفارتخانه و وزارتخانه ها و نیز برای دارالترجمه ها و ...  تایید گواهی ثبت نام بدون آزمون و صدور نامه تخفیف برای دانشجویان ممتاز و .... انجام میپذیرد.