مدیر کل امور آموزشی

الف - مشخصات فردی :

                                مهندس حسین جیریایی                                       

                               پست الکترونیک :  h.jiria@gmail.com

  کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

  دارای پروانه نظارت و طراحی پایه ۲ نظام مهندسی

ب- تحصیلات :

مقطع کاردانی : کاردان فنی برق – الکترونیک  از دانشگاه شهید رجایی تهران ۱۳۷۴

مقطع کارشناسی ناپیوسته : مهندسی برق – الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۱۳۸۱

مقطع کارشناسی ارشد : مهندسی برق – قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران - مرکزی ۱۳۹۱

ج   سوابق کاری :

-کارشناس آموزش گروه مهندسی برق ۱۳۷۹-‍۱۳۸۱

-کارشناس مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی{ شاخه های ( برق – کامپیوتر ) ( مکانیک – عمرا ن – صنایع ) ( نساجی – پتروشیمی ) }۱۳۸۱-۱۳۸۲

- مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی ۱۳۸۲-۱۳۸۴

- مسئول اداره امتحانات و ثبت نمرات دانشکده فنی و مهندسی ۱۳۸۴-۱۳۸۶

- عضو شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی  ۱۳۸۲-۱۳۸۶

- رئیس اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه ۱۳۸۶-۱۳۹۰

- مدیر کل آموزش دانشگاه ۱۳۹۳- ۱۳۹۰

- رئیس اداره امور آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۶- ۱۳۹۴

- رئیس حوزه ریاست استان مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی اراک از مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶الی ۱۴/۸/۱۳۹۶

- مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۶تاکنون

- دبیر  شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۱۳۹۰-۱۳۹۲

- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۱۳۹۰-۱۳۹۲

-کسب رتبه نخست آزمون آیین نامه آموزشی منطقه پنج  دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۲

-کسب رتبه دوم در پنجمین جشنواره علمی – فرهنگی نماز منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۵

- عضو کمیته بهینه سازی و ارتقای کیفیت و بهره وری دانشگاه ۱۳۹۰-۱۳۹۱

- عضو ستاد هماهنگی برگزاری آزمون های دانشگاه ۱۳۸۸-۱۳۹۲

- عضو شورای متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه ۱۳۹۱

- عضو کمیته انظباطی دانشگاه ۱۳۹۲-۱۳۹۱

- عضو انجمن مهندسین برق- الکترونیک IEEE  شاخه استان مرکزی از سال ۱۳۸۸ تاکنون

- عضونظام مهندسی ساختمان – تاسیسات الکتریکی از سال ۱۳۸۴ تاکنون

- مدرس دروس مهندسی برق در دانشگاه های آزاد اسلامی استان از سال ۱۳۸۱ تاکنون

 

د سوابق پژوهشی :

            -کسب رتبه اول در بخش نوآوری در چهارمین نمایشگاه سراسری آثار هنری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۰

- مقاله با عنوان  ساخت حسگرهای پیزورزیستیووبررسی رفتار آنها – کنفرانس مهندسی برق ۹۱ دانشگاه صنعتی کرمانشاه

         -- همکار مترجم کتاب سیگنا ل ها وسیستم ها سال ۱۳۹۴چاپ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک